ZASTĘPCA WÓJTA

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje:
Dariusz Markowski
Podległość: Zastępca Wójta podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: ug [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 12

Zastępca Wójta w ramach wyznaczonych przez Wójta kompetencji wykonuje zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzoruje działalność stanowisk pracy realizujących te zadania.

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1. Sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
2. Wykonywanie zadań powierzonych mu przez Wójta.
3. Reprezentowanie gminy w sprawach, do prowadzenia których posiada upoważnienie Wójta.
4. Nadzór, koordynacja pracy, ustalanie zakresów czynności na stanowiskach pracy ds.:
- administracyjnych oświaty, kultury i sportu,
- oświaty,
- planowania przestrzennego,
- geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody,
- infrastruktury technicznej,
- gospodarki komunalnej,
- ds. turystyki, promocji i przeciwdziałania alkoholizmowi

Do zadań Zastępcy Wójta należą ponadto sprawy:
1. Rozwoju oświaty i zabezpieczenie jej potrzeb lokalowych,
2. Sportu, kultury fizycznej,
3. Ochrony zdrowia.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 19.02.2019
Podpisał: Anna Janiuk
Dokument z dnia: 06.03.2012
Dokument oglądany razy: 10538
3.11.2022 // biparch2.bedzino.pl