Rada Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Biuro Rady Gminy: Mateusz Dębowski
tel: +48 94 31 62 539
Godziny Urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I Piętro, Pokój nr 11
Dyżury Radnych:
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 16.10 do 17.00 I piętro pok. nr 11 lub 12. Prosimy o telefon do biura Rady w celu wcześniejszego umówienia się 94 3162 539.

Skład rady Gminy w Będzinie (VIII kadencja)

Przewodniczący Rady Gminy:
NOŻYKOWSKI Andrzej (m. Mścice - ulice: Chabrowa, Dworcowa, Gerberowa, Koszalińska od nr 84 do nr 128 /parzyste/, Północna, Różana, Tulipanowa))
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy:

- JÓŹWIAK Andrzej (m. Barnin, m. Będzinko, m. Kazimierz Pomorski, m. Łekno, m. Mączno, m. Zagaje)
- KRAWIEC Andrzej (m. Barninek, m. Dobiesławiec, Mścice - ulice: Akacjowa, Bałtycka, Brzozowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Klonowa, Świerkowa, m. Podamirowo, m. Radomno, m. Strzeżenice)

Radni:

- BACZYŃSKI Tomasz (m. Będzino, m. Komory)
- BANASZCZAK Joanna (m. Dobre, m. Dobre Małe, m. Pakosław, m. Popowo, m. Świercz, m. Ziębrze)
- BRYLIŃSKI Sławomir (m. Dobrzyca od nr 1 do 58 i nr 60 oraz od nr 97 do 110, m. Podbórz, m. Smolne)
- GOŁĘBIEWSKI Adam (m. Borkowice, m. Kładno, m. Miłogoszcz, m. Pleśna, m. Śmiechów)
- GOSŁAWSKI Mariusz (m. Mścice - ulice: Koszalińska od nr 67 do nr 91 /nieparzyste/ Malinowa, Południowa)
- GRUDZIEŃ Barbara (m. Łasin Koszaliński, m . Łopienica, m. Tymień od nr 1 do nr 17 i od nr 27 do nr 38 oraz nr 40 i nr 49, m. Wiciąże Pierwsze)
- IMBIOROWSKA Eugenia (m. Stoisław)
- KRET Diana (m. Tymień od nr 18 do nr 26 i od nr 43 do nr 48 oraz od nr 50 do nr 66)
- KOŁPACKI Piotr (m. Dworek, m. Kiszkowo, m. Skrzeszewo, m. Słowienkowo, m. Uliszki)
- NAJDZION Krystyna (m. Strachomino, m. Strzepowo)
- PAROL Lucyna (m. Łubniki, m. Mścice - ulice: Koszalińska od nr 1 do 64 / nieparzyste/, Koszalińska od nr 2 do nr 82 /parzyste/, Kościelna, Ogrodowa, Parkowa, Rzemieślnicza, Spokojna, Szkolna, Zalesie, Zielona, m. Przybyradz)
- SZTULC Grzegorz (m. Dobrzyca od nr 59 i od nr 61 do nr 96 oraz od nr 111 do nr 117, m. Wierzchomino, m. Wierzchominko)


Kompetencje Rady Gminy:
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. podejmowanie uchwał w sprawach o nadanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 10.08.2020
Podpisał: Mateusz Dębowski
Dokument z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 7504
3.11.2022 // biparch2.bedzino.pl