Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Uchwały z 2012r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Będzinie.

 

Uchwała nr XXVI/183/12 z dnia 28.12.2012r.
w sprawie: wyrażenia protestu wobec zamiany granic terenu Gminy Mielno poprzez odłączenie sołectwa Łazy i przyłączenie do Gminy i Miasta Sianów.
Uchwała nr XXVI/182/12 z dnia 28.12.2012r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Uchwała nr XXVI/181/12 z dnia 28.12.2012r.
w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2013 rok.
Uchwała nr XXVI/180/12 z dnia 28.12.2012r.
w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021
Uchwała nr XXVI/179/12 z dnia 28.12.2012r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2013.
Uchwała nr XXV/178/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: ...........
Uchwała nr XXV/177/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012r.
Uchwała nr XXV/176/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Dobre i Popowo.
Uchwała nr XXV/175/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała nr XXV/174/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała nr XXV/173/12 z dnia 13.12.2012r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXIV/172/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: "Stawiamy na indywidualizację" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonch w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała nr XXIV/171/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: "Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonch w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Uchwała nr XXIV/170/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: zawarcia porozumienia.
Uchwała nr XXIV/169/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Mścice.
Uchwała nr XXIV/168/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
Uchwała nr XXIV/167/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013 roku.
Uchwała nr XXIV/166/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013r.
Uchwała nr XXIV/165/12 z dnia 14.11.2012r.
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2013".
Uchwała nr XXII/164/12 z dnia 12.10.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci zabudowanej infrastrukturą podziemną stanowiąca drogę (część ul. Jarzębinowej).
Uchwała nr XXII/163/12 z dnia 12.10.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XXII/162/12 z dnia 12.10.2012r.
w sprawie: uchylająca Uchwałę Nr XX/153/2004 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino.
Uchwała nr XXIII/161/12 z dnia 12.010.2012r.
w sprawie: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Śmiechów.
Uchwała nr XXIII/160/12 z dnia 12.10.2012r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchomino i Strachomino.
Uchwała nr XXII/159/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka.
Uchwała nr XXII/158/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2013 w celu realizacji zadania publicznego.
Uchwała nr XXII/157/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół elektrowni wiatrowych Dobre".
Uchwała nr XXII/156/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała nr XXII/155/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej infrastrukturą (przepompownią).
Uchwała nr XXII/154/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała nr XXII/153/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała nr XXII/152/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała nr XXII/151/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/197/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXII/150/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nr XXII/149/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała nr XXII/148/12 z dnia 11.09.2012r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała nr XXI/147/12 z dnia 28.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu usługowego w m. Koszalin (Jamno) ul. Koszalińska 70.
Uchwała nr XXI/146/12 z dnia 28.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie lokalu usługowego (kuchni).
Uchwała nr XXI/145/12 z dnia 28.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XXI/144/12 z dnia 28.06.2012r.
w sprawie: sprzedaży lokali komunalnych.
Uchwała nr XXI/143/12 z dnia 28.06.2012r.
w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała nr XX/142/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na drogę.
Uchwała nr XX/141/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Uchwała nr XX/140/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: zmiany uchwały intencyjnej Nr XVIII/130/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uchwała nr XX/139/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała nr XX/138/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011.
Uchwała nr XX/137/12 z dnia 6.06.2012r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 r.
Uchwała nr XIX/136/12 z dnia 16.05.2012r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2012 - 2016.
Uchwała nr XIX/135/12 z dnia 16.05.2012r.
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2012 r.
Uchwała nr XIX/134/12 z dnia 16.05.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej częścią hydroforni.
Uchwała nr XIX/133/12 z dnia 16.05.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej.
Uchwała nr XIX/132/12 z dnia 16.05.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XVIII/131/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Uchwała nr XVIII/130/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka.
Uchwała nr XVIII/129/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała nr XVIII/128/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XVIII/127/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XVIII/126/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XVIII/125/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XVIII/124/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XVIII/123/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego numeru 1 w budynku przy ul. Koszalińskiej 70 w mieście Koszalin oraz udzielenie bonifikaty.
Uchwała nr XVIII/122/12 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany udziałów w nieruchomości.
Uchwała nr XVII/121/12 z dnia 7.03.2012r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Uchwała nr XVII/120/12 z dnia 7.03.2012r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok Nr XIV/106/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2011r.
Uchwała nr XVI/119/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XVI/118/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Będzino przez firmę "Bzz Józef Solecki".
Uchwała nr XVI/117/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Będzino przez firmę przewozową "AIRBUS".
Uchwała nr XVI/116/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie:
Uchwała nr XVI/115/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorcze odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XVI/114/12 z dnia 28.02.2012r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XV/113/12 z dnia 3.02.2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała nr XV/112/12 z dnia 3.02.2012r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Uchwała nr XV/111/12 z dnia 3.02.2012r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 2012-2016.
Uchwała nr XV/110/12 z dnia 3.02.2012r.
w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032".

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 28.01.2013
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 8 869
Wersja do druku