Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2016r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

Uchwała nr XXVI/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Uchwała nr XXVI/211/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVI/210/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach.
Uchwała nr XXVI/209/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach oraz nadania mu statutu.
Uchwała nr XXVI/208/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2017 rok.
Uchwała nr XXVI/207/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVI/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tymień.
Uchwała nr XXVI/205/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVI/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmainy wieloetniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXVI/203/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XXVI/202/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXVI/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2007.
Uchwała nr XXV/200/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXV/199/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXV/198/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXV/197/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXV/196/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XXV/195/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie:opłaty prolongacyjnej.
Uchwała nr XXV/194/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXV/193/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r.
Uchwała nr XXIV/192/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.
Uchwała nr XXIV/191/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XXIV/190/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok 2018 na realizację zadania pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Uchwała nr XXIV/189/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała nr XXIV/188/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino.
Uchwała nr XXIV/187/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia Statusu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
Uchwała nr XXIV/186/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała nr XXIV/185/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
Uchwała nr XXIV/184/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała nr XXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała nr XXIV/182/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXIV/181/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXIV/180/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXIV/179/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Uchwała nr XXIII/178/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXIII/177/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXIII/176/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mścice.
Uchwała nr XXIII/175/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2017, 2018 na realizację zadania polegającego na utworzeniu "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w części leżącej w obrębie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXIII/174/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXIII/173/16 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XXII/172/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego
Uchwała nr XXII/171/16 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uchwała nr XXI/170/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Segregujesz - nasze otoczenie ratujesz! - edukacyjna akcja promocyjna "w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uchwała nr XXI/169/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXI/168/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXI/167/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XXI/166/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Intencyjna nr XXI/165/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3503Z Łasin - Łopienica droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim.
Uchwała nr XXI/164/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3503Z Łasin - Łopienica - droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim.
Uchwała nr XXI/163/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno.
Uchwała nr XXI/162/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia ziany wieloletniej prognozy finansowej Gminy będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XXI/161/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XX/160/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała nr XX/159/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XX/158/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu śwadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XX/157/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zawarcia z Gminą Mielno porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała nr XX/156/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zawarcia z Gminą Mielno porozumienia międzygminnego w przedmiocie dowożenia do szkół na terenie Gminy Będzino uczniów mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mielno.
Uchwała nr XX/155/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przedłużenia terminu likwidacji Straży Gminnej w Będzinie.
Uchwała nr XX/154/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016 - 2022.
Uchwała nr XX/153/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino na lata 2015 do 2020 z perspektywą do 2023 roku.
Uchwała nr XX/152/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 351Z Mączno-Popowo, nr 352Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz nr 352Z na odcinku Dunowo - Niedalino".
Uchwała nr XX/151/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XX/150/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XIX/149/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr XIX/148/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy.
Uchwała nr XIX/147/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Ekologiczny piknik rodzinny - edukacyjna akcja promocyjna" w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uchwała nr XIX/146/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 - 2032".
Uchwała nr XIX/145/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i nabycie nieruchomości.
Uchwała nr XIX/144/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015.
Uchwała nr XIX/143/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2015 rok.
Uchwała nr XVIII/142/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino za lata 2013 - 2015.
Uchwała nr XVIII/141/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz Gimnazjum Samorządowego w Mścicach.
Uchwała nr XVIII/140/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.
Uchwała nr XVIII/139/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat.
Uchwała nr XVIII/138/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy.
Uchwała nr XVIII/137/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XVIII/136/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XVII/135/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy.
Uchwała nr XVII/134/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Uchwała nr XVII/133/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino
na lata 2016-2025.
Uchwała nr XVII/132/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku.
Uchwała nr XVI/131/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016.
Uchwała nr XVI/130/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, jako właściwego do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Uchwała nr XVI/129/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.
Uchwała nr XVI/128/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tymień na lata 2016 - 2022.
Uchwała nr XVI/127/16 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kładno i Pleśna na lata 2016 - 2022.
Uchwała nr XV/126/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Krajową Izbą Gospodarczą, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "E-OBYWATEL NOWE UMIEJETNOŚCI CYFROWE" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Uchwała nr XV/125/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016.
Uchwała nr XV/124/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Mścicach.
Uchwała nr XV/123/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino.
Uchwała nr XV/122/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino.
Uchwała nr XV/121/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.
Uchwała nr XV/120/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Sraży Pożarnych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XV/119/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XV/118/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr XV/117/16 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 na terenie Gminy Będzino.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 13.01.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 7 554
Wersja do druku