Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Zasady dostępu do informacji publicznej

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Będzino

§1

1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy Będzino następuje poprzez :

  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino,
  2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino jest udostępniana na wniosek.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Będzino z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej. (pobierz wniosek)

4. Wniosek, o którym mowa w ust.2 można złożyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej na adres: informacja.publiczna@bedzino.pl

§2

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Będzino,

2. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu,

3. Kierowniku - należy przez to rozumieć kierowników referatów Urzędu lub inspektorów na samodzielnych stanowiskach.

§3

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Będzino.

§4

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Referat Organizacyjno-Administracyjny. Wzór rejestru wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Rejestr prowadzi imiennie wyznaczony pracownik, który ponosi odpowiedzialność za: • kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków, • prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z załatwieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

§5

1. Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oryginał rejestruje się w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a następnie dekretuje się, w zależności od zakresu żądanych informacji, do kierowników referatów,

2. Kierownicy, bądź wyznaczeni przez nich podlegli pracownicy niezwłocznie weryfikują informacje i dokumenty na bazie, których przygotowują odpowiedź, mając na względzie zakres możliwości udostępnienia.

3. Jeżeli zakres żądanych informacji przedstawiony w jednym wniosku dotyczy kilku referatów bądź stanowisk, wówczas Sekretarz Gminy wyznacza komórkę merytoryczną odpowiedzialną za zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi. Komórki pozostałe zobowiązane są do współpracy z komórkę merytoryczną.

4. Projekt odpowiedzi przekazuje się do podpisu Wójtowi Gminy Będzino, a następnie jeden z egzemplarzy przekazuje się do pracownika Referatu Organizacyjno- Administracyjnego, odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej.

5. Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów stosuje się § 2 pkt. 1 i 2 Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Będzino z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej.

§6

Przy realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych współdziała z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach opiniuje możliwość udostępnienia informacji publicznej.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.06.2015
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mateusz Dębowski
Dokument BIP z dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 906
Wersja do druku