Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino

Ogłoszenie o ustanowienie kuratora do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Koszalinie V Wydziuale Gospodarczym pozwanego Artura Czekaja sygn. akt V GNc 152/21

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 2021-07-28 o godz. 12:00. Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie (link do spotkania:ZOOM,). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji proszone są o kontrakt e-mail: b.kopera@bedzino.pl w celu uzyskania hasła dostępowego. Spotkanie będzie aktywne od godz. 11:30.

Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Marzec 2021 r.)
Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Listopad 2020 r.)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice
Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Luty 2020 r.)
Protokół z rozstrzygnięcia ofert na realizację zadania publicznego nr. FZ.524.4.2019 pod nazwą "Prowadzenie Domu dziennego Senior + w Tymieniu" oraz nr. FZ.524.5.2019 pod nazwą "Prowadzenie Klubu Senior + w Mścicach"
Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania pt.: "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2020 r."
Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Listopad 2019 r.)
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
KOMUNIKAT publikacji oferty zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zapytanie ofertowe Zorganizowanie kolonii letniej z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 SZEFA OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

PROTOKÓŁ z dokonania wyboru ofert:

I. Prowadzenie punktu konsultacyjnego skierowanego do osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu, osób z uzależnieniami behawioralnymi i innym zachowaniem ryzykownym.

II. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z problemami wychowawczymi, uzależnień i przemocy w rodzinach z terenu Gminy Będzino.

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów wychowania przedszkolnego listopad 2018 r.
Zakończenie rekrutacji na stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej

W I etapie rekrutacji - wpłynęły 3 oferty, w tym dwie z oferty nie spełniły wymogów formalnych.
Do II etapu zakwalifikowano jedną ofertę.
Rekrutacja na stanowisko urzędowe Głównej Księgowej, zostało zakończone.

Elżbieta Nożykowska

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zorganizowanie kolonii letniej z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Informacja o wyborze oferty - otwórz
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i ststystyczna liczba uczniów - 2018 r.
Podstawowa kwota dotacji do wychowania przedszkolengo
Wójt Gminy Będzino ogłasza konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki przez Gminę Będzino na 2018r.
. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00
W załączeniu:
- treść zarządzenia,
- ogłoszenie o konkursie,
- wzór oferty.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ww. zadanie pod nr tel. 094 31 62 546, t.debiec@bedzino.pl.
Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs na rok 2018 – piłka nożna i siatkowa/karate ”
W załączeniu:
- treść zarządzenia,
- ogłoszenie o konkursie,
- wzór oferty.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ww. zadanie pod nr tel. 094 31 62 551, p.kelm@bedzino.pl.

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2017 roku.

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej w 2017 roku - 80000,00 zł;

b) Prowadzenie UKS "Karate Kyokushin Kanku Tymień" w roku 2017 - 10000,00 zł;

c) Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo w 2017 roku - 20000,00 zł.

Załącznik nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
Załącznik nr 1.1 - HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Będzino Ogłasza konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie termin składania ofert mija 23.12.2016 roku o godz. 10:00

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2016 r.

Informacja Wójta z dnia 17.03.2016r. że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Będzino wyłożony został do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 21.03.2016 r. do 22.04.2016 r. Protokół Inwentaryzacyjny Nr 1/2016 działki nr 73/12 o powierzchni 0,0300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzinko [0125].

WÓJT GMINY BĘDZINO Ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku -71 000,00 zł,
  • Prowadzenie sekcji karate kyokushin w roku 2016 - 7 000 zł,
  • Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo w roku 2016 - 23 000,00 zł,
  • Wspieranie zdrowego stylu życia, walki z patologią społeczną, nauki tolerancji i przyjaźni, edukacji sportowej i rekreacyjnej. Wsparcie klubu sportowego Tymień - 9 000,00 zł.
  • Zarządzenie Wójta nr 156/2016

WÓJT GMINY BĘDZINO Ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie (76-037 Będzino 56)

  1. Zarządzenie Wójta nr 131/2015
  2. Załącznik nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  3. Załącznik do oferty - OŚWIADCZENIE PODMIOTU

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Informacja w sprawie wyboru oferty w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015.
Protokoły z wyboru ofert dotyczących otwartego konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych.

Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015.

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 28.01.2015 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2015 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2014.
Druk ofert do pobrania 
Ogłoszenie Wójt Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie OSP w Mścicach w dniu 17 lipca 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie imprezy plenerowej "Wakacje w Mścicach" - zakup sprzętu nagłaśniającego  do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mścicach dla potrzeb dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Mścice.
Sprawozdanie z VI  Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, XX Turniej sportowy miast i gmin 2014 - druk sprawozdania
Ogłoszenie Wójt Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” w dniu 05 maja 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie „I Otwartego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino”. - druk sprawozdania
Ogłoszenie Wójt Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” w dniu 05 maja 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie „I Otwartego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino”.
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino na zadanie dotyczącego małego grantu.
Protokoły z wyboru ofert dotyczących otwartego konkursu na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie:

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej oraz prowadzenie sekcji karate kyokushin na terenie Gminy Będzino - 75 000 zł

b) Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo - 20 000 zł.

 Opublikował: Robert Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 13.08.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Jaroniewski
Dokument BIP z dnia: 28.01.2013
Dokument oglądany razy: 22 119
Wersja do druku