Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Uchwały z 2013r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Będzinie.

 

Uchwała nr XXXVII/256/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXVII/255/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXVII/254/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXVII/253/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XXXVII/252/13 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2014 rok.
Uchwała nr XXXVI/251/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu.
Uchwała nr XXXVI/250/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXVI/249/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nr XXXVI/248/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granici numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała nr XXXVI/247/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwadotyczącego realizacji projektu pn. "Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" oraz zabezpieczenia środków - wymaganego wkładu własnego w budżecie Gminy Będzino na rok 2015.
Uchwała nr XXXVI/246/13 z dnia 29.11.2013r. w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2014 rok.
Uchwała nr XXXV/245/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: określenia zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr XXXV/244/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Uchwała nr XXXV/243/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXV/242/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień.
Uchwała nr XXXV/241/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Uchwała nr XXXV/240/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".
Uchwała nr XXXV/239/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała nr XXXV/238/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 roku.
Uchwała nr XXXV/237/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 roku.
Uchwała nr XXXV/236/13 z dnia 07.11.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXIV/235/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia samorządowego S6.
Uchwała nr XXXIV/234/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXIV/233/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2013-2021 oraz przyjęcia obowiązujących przepisów określających wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała nr XXXIV/232/13 z dnia 30.09.2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2013 rok Nr XXVI/179/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2012r.
Uchwała nr XXXIII/231/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXXIII/230/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXXIII/229/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XXXIII/228/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci zamieszkałych.
Uchwała nr XXXIII/227/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXXIII/226/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Uchwała nr XXXIII/225/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXIII/224/13 z dnia 12.09.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/80/11 Rady Gminy w Bedzinie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino w zakresie treści załącznika graficznego do uchwały.
Uchwała nr XXXII/223/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach Gmina Mielno.
Uchwała nr XXXII/222/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Stoisławiu.
Uchwała nr XXXII/221/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr XXXII/220/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XXXII/219/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXII/218/13 z dnia 29.07.2013r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.
Uchwała nr XXXI/217/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXI/216/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: zasad ustalania wypłaty diet sołect należących do Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXI/215/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nr XXXI/214/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu.
Uchwała nr XXXI/213/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: poparcia włączenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2020.
Uchwała nr XXXI/212/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Uchwała nr XXXI/211/13 z dnia 18.06.2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2012 rok.
Uchwała nr XXX/210/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XXX/209/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu.
Uchwała nr XXX/208/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych.
Uchwała nr XXX/207/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: zasad ustalania i wypłaty diet sołtysom sołectw należących do Gminy Będzino.
Uchwała nr XXX/206/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie.
Uchwała nr XXX/205/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Będzino na rok 2014 na realizację projektu pn. "Budowa budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn - warsztat) z częścią administracyjno - socjalną w Podamirowie" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Uchwała nr XXX/204/13 z dnia 22.05.2013r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianiazbiorników bezodpływowych.
Uchwała nr XXIX/203/13 z dnia 16.04.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 16.04.2013r. w sprawie: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Uchwała nr XXIX/201/13 z dnia 16.04.2013r. w sprawie: w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032”.
Uchwała nr XXVIII/200/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi ... z dnia 19 lutego 2013 roku na działalność Kierownictwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych.
Uchwała nr XXVIII/199/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XXVIII/198/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XXVIII/197/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XXVIII/196/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała nr XXVIII/195/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Uchwała nr XXVIII/194/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała nr XXVIII/193/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXVIII/191/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Uchwała nr XXVIII/190/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXVIII/189/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 14.03.2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXVII/187/13 z dnia 06.02.2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie samodzielnych lokali w budynku położonym w Słowienkowie numer 16, wyrażenia zgody na zwiększenie (poprzez zbycie udziału) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku w Słowienkowie numer 16 oraz udzielenia bonifikaty na zbycie udziału.
Uchwała nr XXVII/186/13 z dnia 06.02.2013r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2013 r.
Uchwała nr XXVII/185/13 z dnia 06.02.2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorcze odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVII/184/13 z dnia 06.02.2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorcze zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.01.2015
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 14.02.2013
Dokument oglądany razy: 9 375
Wersja do druku