Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Uchwały z 2015r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała nr XIV/116/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "E-OBYWATEL NOWE UMIEJETNOŚCI CYFROWE" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Uchwała nr XIV/115/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2017.
Uchwała nr XIV/114/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr XIV/113/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XIV/112/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zawarcia porozumienia między Gminą Będzino, a Gminą Mielno w prawie powierzenia Gminie Będzino przez Gminę Mielno realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Mielno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie.
Uchwała nr XIV/111/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia woli poparcia inicjatywy obywatelskiej utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.
Uchwała nr XIV/110/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: udzielenia w roku 2016 dotacji dla Powiatu Koszalińskiego.
Uchwała nr XIV/109/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śiskości.
Uchwała nr XIV/108/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2016 rok.
Uchwała nr XIV/107/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr XIV/106/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016-2025.
Uchwała nr XIV/105/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2016.
Uchwała nr XIII/104/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino.
Uchwała nr XIII/103/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino.
Uchwała nr XIII/102/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XIII/101/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr XIII/100/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: ustanowienia zasad, na jakich sołtysom na terenie Gminy Będzino będzie przysługiwała dieta.
Uchwała nr XIII/99/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino.
Uchwała nr XIII/98/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją tranformatorową.
Uchwała nr XIII/97/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
Uchwała nr XIII/96/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała nr XIII/95/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XIII/93/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr XIII/92/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr XII/91/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału do 1/5 części w nieruchomości.
Uchwała nr XII/90/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: rozwiązania Straży Gminnej w Będzinie.
Uchwała nr XII/89/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Uchwała nr XII/88/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą.
Uchwała nr XII/87/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
Uchwała nr XII/86/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bedzino w 2016 roku.
Uchwała nr XII/85/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2016 roku.
Uchwała nr XII/84/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr XII/83/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr XII/82/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: wspólnej realizacji projektu pod nazwą "System gospodarki odpadami komunalnymi - edukacyjna akcja promocyjna" w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uchwała nr XII/81/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 351Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz.
Uchwała nr XI/80/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Związkiem Miasti Gmin Dorzecza Parsęty dotychczącego wspólnej realizacji projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".
Uchwała nr XI/79/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XI/78/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XI/77/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XI/76/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XI/75/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Tekst studium
„UWARUNKOWANIA ROZWOJU, KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY BĘDZINO” Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 września 2015 roku
Część graficzna - rysunek nr 1
„UWARUNKOWANIA ROZWOJU” w skali 1:25 000
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 września 2015 roku
Rysunek studium nr 2A
„KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ” w skali 1:25 000
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 września 2015 roku
Rysunek studium nr 2B
„KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI” w skali 1:10 000
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 września 2015 roku
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Będzino z dnia 29 września 2015 roku
Uchwała nr XI/74/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: powołania zespołu do wydania opinii, o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, na kadencję 2016-2019.
Uchwała nr XI/73/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr XI/72/15 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
Uchwała nr X/71/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Będzino w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014 - 2020.
Uchwała nr X/70/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr X/69/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - PArnowo -Laski - Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz.
Uchwała nr X/68/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi ... na działania Wójta Gminy Będzino Henryka Brodę.
Uchwała nr X/67/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym posterunkiem policji.
Uchwała nr X/66/15 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
Uchwała nr IX/65/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Uchwała nr IX/64/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Uchwała nr IX/63/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2016 i 2017 w celu realizacji zamówienia publicznego.
Uchwała nr IX/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino.
Uchwała nr IX/61/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2015 - 2020.
Uchwała nr IX/60/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr IX/59/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr IX/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu.
Uchwała nr IX/57/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 roku.
Uchwała nr IX/56/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.
Uchwała nr IX/55/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2014 rok.
Uchwała nr VIII/54/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr VIII/53/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015 - 2025.
Uchwała nr VIII/52/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr VII/51/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/50/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/49/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/48/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/47/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/46/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/45/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr VII/44/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032".
Uchwała nr VII/43/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała nr VII/42/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr VII/41/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr VI/40/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu (drogi) od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna.
Uchwała nr VI/39/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
Uchwała nr VI/38/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia gminy Będzino z lokalnej grupy działania „Środkowopomorska Grupa Działania”.
Uchwała nr VI/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr VI/36/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
Uchwała nr V/35/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała nr V/34/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: zawarcia porozumienia miedzygminnego z Gminą Mielno dotyczącego wspólnego przygotowania dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na wale jeziora Jamno na terenie Gminy Mielno i Gminy Będzino w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała nr V/33/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr V/32/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr V/31/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
Uchwała nr V/30/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu.
Uchwała nr V/29/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą.
Uchwała nr V/28/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr V/27/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną po likwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przymorze" w Likwidacji w Tymieniu.
Uchwała nr V/26/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr V/25/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr V/24/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.
Uchwała nr V/23/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr V/22/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
Uchwała nr IV/21/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.
Uchwała nr IV/20/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2015 rok.
Uchwała nr IV/19/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr IV/18/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 roku.
Uchwała nr IV/17/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnej.
Uchwała nr IV/16/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr IV/15/15 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 21.02.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 03.12.2014
Dokument oglądany razy: 8 430
Wersja do druku